Doktorze zostań w kraju

Płać 9% podatku w Polsce!

Koniec karty podatkowej dla lekarzy

Od 1 stycznia 2022 roku z definicji wolnego zawodu zniknęli lekarze, a także dentyści, położne, pielęgniarki, psycholodzy i fizjoterapeuci.

Prawo do pozostania przy karcie zachowają ci, którzy się nią rozliczali 31 grudnia.

 • Medycy rozliczający się liniowo lub według skali nie mogą przejść na kartę, nawet gdy mają ważną interpretację fiskusa.

A to nie koniec problemów. Ci, które rozliczają się kartą, zachowają do niej prawo, jednak pod pewnym warunkiem.

 • Jeśli będą kontynuować to opodatkowanie kartą po 1 stycznia, to niestety nie będą mogli, gdy będą świadczyć usługi na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jest to powrót do stanu sprzed roku 2021, gdy ten zakaz został zniesiony. Nie mogą pracować na tzw. kontrakcie dla szpitala lub przychodni.
Mogą jedynie przyjmować w swoim gabinecie, swoich pacjentów.
Tak wynika ze zmian wprowadzonych do części VIII załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku.

Fikcji ciąg dalszy

Ustawodawca chciał zrekompensować pozbawienie medyków prawa do karty podatkowej, większość bowiem przyjmuje nie tylko pacjentów w swojej praktyce, ale też pracuje w szpitalu czy przychodni, niższą stawką ryczałtu 14 proc., zamiast 17 proc.
Stawka ta ma dotyczyć przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86). Tyle, że jak zauważają eksperci, to rozwiązanie jest korzystne dla osób nie ponoszących kosztów działalności.

 • 14% ryczałt korzystny będzie tylko dla osób, które są pracobiorcami, wystawiają rachunek szpitalowi, przychodni i nie ponoszą żadnych kosztów.

Płacąc ryczałt, nie można rozliczać kosztów, a gabinety zabiegowe, np. stomatologiczne, chirurgiczne, mają wysokie koszty.
Zatrudniają personel, ponoszą koszty materiałów .

Doktorze i już wiesz, że te 14% ryczałtu, to czysta fikcja. Myślisz, że to koniec?

Nie możemy jednak zapomnieć o innym punkcie Polskiego Ładu, czyli składce zdrowotnej.
Reforma zakłada jej podwyższenie. W przypadku ryczałtowców miesięczna składka będzie wynosić 9% podstawy, równej

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 300 tys. zł.

Oj, będzie kosztowało!

Możemy rozwiązać Twój problem!

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD z siedzibą w New Barnet proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
w Polsce, który jest korzystną alternatywą podatkową dla Sp. z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pozwoli to Państwu na  współprace ze szpitalem na dotychczasowych warunkach i pracę w zawodzie obniżając przy tym obciążenia fiskalne.

Schemat prawny procedury rejestracyjnej
i funkcjonowania polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego pod kątem fiskalnym

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z późniejszymi zmianami wyraźnie stanowi, że: Art. 4.1. Podmiotami leczniczymi są: 1) *przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  poz. 646 we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, Wskazana ustawa natomiast jednoznacznie stanowi na bazie zapisów wynikających z art. 4 ust. 1, że *przedsiębiorcą *jest osoba prawna ( w domyśle Sp. z o.o. ). Natomiast ust. 3 powyższego zapisu w art. 4 wyraźnie wskazuje na odniesienie się do innego aktu w sprawie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium RP.

Tym aktem jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. poz. 649 o zasadach uczestnictwa *przedsiębiorców *zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym RP. Już art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy wskazuje nam, że osoby zagraniczne, będące przedsiebiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały. Dalej z rozdziału 4 przedmiotowej ustawy dowiemy się o zasadach funkcjonowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego na terenie RP, w tym, że działa on na prawach Sp. z o.o. i ma w nazwie Sp. z o.o    

Mając na uwadze powyższe i świadomość, że wypełniony zostaje zapis z art. 4 ustawy o działalności leczniczej, po dokonaniu pełnej rejestracji oddziału w KRSie, jako polski podmiot przystępujemy do uzyskania medycznego numeru REGON , a następnie dokonujemy rejestracji oddziału jako podmiot leczniczy we właściwym miejscowo UW. Zarejestrowany podmiot prowadzi działalnośc leczniczą w ustalonym zakresie. Zarówno podmiot leczniczy jak zakres jego działalności medycznej potwierdzone zostaja odpowiednim wpsiem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wszelkie umowy kontraktowe na wykonywanie usług, podpisywane są na podmiot leczniczy, który do ich realizacji i wykonania wyznacza własciwych pracowników.

MAMY DOŚWIADCZENIE

Poznaj nasze Dedykowane rozwiązania prawne

Brak karty podatkowej to już nie problem!

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD z siedzibą w New Barnet proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
w Polsce, który jest korzystną alternatywą podatkową dla Sp. z o.o. i działalności gospodarczej.
W przypadku pracowników branży medycznej wystarczy otworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego i zarejestrować go w urzędzie wojewódzkim jako placówka medyczna w Polsce.

Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w zastępstwie Sp. z o.o. i działalności gospodarczej.

 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu.

 • brak opłat na ZUS,
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Nowy Ład zlikwidował kartę podatkową

Doktorze zostań w kraju i płać niskie podatki w Polsce
Karta Podatkowa

Od 1 stycznia 2022 roku z definicji wolnego zawodu zniknęli lekarze.

Spółka z o.o.

Nie otwieraj spółki z o.o. Prowadzenie Sp. z o.o. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami.

Mamy antidotum

Skontaktuj się z nami aby uzyskać bezpłatną konsultację. Skorzystaj z formularza poniżej.

Zostań w kraju

Nie musisz rezygnować z pracy w Polsce. Dzięki naszym rozwiązaniom zmniejszysz obciążenia fiskalne i zachowasz dotychczasową współpracę ze szpitalem.

Skontaktuj się z nami

Osobisty doradca zadba o to by odpowiedzieć na Twoje wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, osobisty doradca zadba o to aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Co o nas mówią

Wybrane opinie opublikowano za zgodą autorów.
Występuję w swojej spółce jako powołany członek zarządu i nie zgadzam się na dodatkową daninę w postaci 9% składki zdrowotnej od moich dochodów. Przeszedłem na oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który taką daniną obłożony nie jest.
S.R.
Prowadziłem na terenie polski działalność. Płaciłem podatek liniowy 19% + pełne opłaty na ZUS. Po przejściu na oddział płacę podatek 9% i nie płacę ZUSu.
R.H.
Funkcjonowałam na terenie polski jako Sp. z o.o. i płaciłam podwójny podatek. Aktualnie na oddziale płacę pojedynczy podatek i nie odpowiadam swoim majątkiem jak członek zarządu w Sp. z o.o.
J.K.
error: Treści na stronie są chronione prawami autorskimi.
Scroll to Top